Sretenje

Narodna inicijativa za zamenu azbestnih vodovodnih cevi

Priključeno na sistem vodosnabdevanja “Rzav”, gradsko područje Požege vodu dobija kroz zastareli i dotrajali sistem azbest – cementnih cevi upitnog kvaliteta. U trenutku kada se gradio vodovod iz kojeg građani piju vodu, nije se puno znao o svojstvima azbesta. Danas se zna da je to izrazito otrovan materijal, zabranjen u najvećem delu (civilizovanog) sveta. Pored eventualnih štetnih posledica po zdravlje stanovništva, ovaj sistem predstavlja teret i za budžet jer su gubici vode, zbog dotrajalosti sistema, verovatno neslućeno veliki.

Svesni obima projekta, UG “Sretenje” zajedno sa “Savetom građana”, u želji da pokrenu rešavanje ovog velikog problema, sproveli su prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu za zamenu azbest-cementnih vodovodnih cevi u opštini Požega.

Narodna inicijativa je sprovedena u periodu od 29. oktobra do 4. novebra 2018. godine.

Za 7 dana prikupljeno je 1 640 potpisa, što iznosi 7% od ukupnog broja birača opštine Požega.
Hvala svima koji su dali potpis, kao i onima koji su potpise prikupljali.
Inicijativni odbor za podnošenje zahteva predložio je da se u budžetu opštine Požega za narednih 5 godina, počevši od 2019. godine izdvaja po 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara) i da se sredstva upotrebe za zamenu azbest-cementnih vodovodnih cevi u dužini oko 30km koje se nalaze u opštini Požega.
Radovi treba da obuhvate:
1. Izradu investiciono tehničke dokumentacije koja treba da obuhvati projektno rešenje zamene vodovodnih cevi u gradu.
2. Izradu tehničke dokumentacije koja treba da obuhvati projekat spajanja obodnog cevovoda prečnika 300 mm, od ograde starog vrtića u Radovini do platoa ispred nove crkve.
3. Uklanjanje privremenih objekata koji se nalaze na trasi cevovoda.
4. Ponovno asfaltiranje raskopanih površina po ulicama i trotoarima.
5. Rešavanje imovinsko pranih odnosa tamo gde je to potrebno.

Rezultati narodne inicijative

U januaru 2019. održana je javna rasprava na kojoj je podržan predlog Sretenja i Saveta gražana. Dobijena su uverenja (od tadašnjeg rukovodstva opštine), da će krenuti u rešavanje problema, koji bi, kroz nekoliko godina, trebao da bude rešen. Prvi konkretni radovi izvršeni su na potezu od “Muzičkog kluba” do Bazena, ali nakon turbulencija i promene lokalne vlasti, radovi su obustavljeni i još uvek ne znamo kada će biti nastavljeni. Udruženje građana Sretenje i Savet građana će nastaviti da insistiraju na potpunoj realizaciji ovog projekta, u interesu svih meštana opštine Požega.