Sretenje

Monitoring zakona o slobodnom pristupu informacijama

Cilj projekta bilo je povećanje transparentnosti i efikasnosti rada opštinskih administracija u Arilju, Požegi i Kosjeriću, kao i povećanje učešća građana u radu pomenutih lokalnih samouprava.

Ciljevi po tačkama:

1. Informisanje građana o transparentnosti opštinskih budžeta;

2. Otvaranje dijaloga o primeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Zakona o javnimnabavkama ietičkog kodeksa na funkcionere u opštini;

3. Povećanje participacije građana u lokalniminsti-tucijama;

4. Javno zagovaranje za uvođenje lokalnogombud-smana.

Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo

Građani finansiraju budžete lokalnih samouprava i ima-ju pravo da učetvuju u njihovom formiranju i kontroli trošenja javnog novca. Prilikom pripreme i izvršenja budžeta moraju se pošto-vati principi efikasnosti, ekonomičnosti, efektivnosti, javnosti, potpunosti, tačnosti i jedinstvene budžetskeklasifikacije (član 4. Zakona o budžetskom sistemu). Građani su upoznati sa nekoliko ključnih zakona i pravila kao što su: primena zakona o javnim nabavkama, primena pravila o sprečavanju sukoba interesa, primena etičkog kodeksa na funkcionere lokalnih samouprava, zašto je važno da i u lokalnim samoupravama postoji institucija ombudsmana.

Rezultati projekta

Održano je više trening radionica sa velikim brojem učesnika. Radionice i seminari su bili uspešni a polaznici su, pored svega prethodno navedenog, uvideli značaj participacije građana za život lokalne zajednice. Međutim, kako bi građani uopšte mogli da dođu u poziciju da participiraju, moraju biti upoznati za radom opštine, koji mora biti javan, transparentan i dostupan svim zainteresovanim građanima.