gradjani za cistiju vodu

Danas je u SO Požega predato 1618 potpisa građana koje smo prikupljali 7 dana kroz pokrenutu građansku inicijativu za izdvajanje 15.000 000,00 din opštinskog budžeta za 2018. godinu za uređenje priobalja reke Skrapež u dužini od 2500m. Želimo da se zahvalimo svima koji su prikupljali potpise kao i onima koji su se potpisali. Odgovor od lokalnih vlasti, očekujemo do 23. januara. Radovi treba da obuhvate: – uklanjanje privremenih objekata i vrtova iz priobalja i rečnog korita; – uklanjanje drveća i ostalog rastinja u priobalju i zoni korita; – uklanjanje divljih deponija; – izgradnja pešačke i biciklističke staze na postojećem bedemu; – izgradnja pešačkih silazaka do reke na više mesta; – izgradnja rasvete duž pešačke i biciklističke staze; – izrada odgovarajuće projektno tehničke dokumentacije; – rešavanje imovinsko pravnih odnosa tamo gde je potrebno.

Savet građana Požega je u periodu od 29.10.2018. do 04.11.2018. Prikuljao potpise povodom pokrenute Narodne inicijative za zamenu azbest-cementnih vodovodnih cevi u opštini Požega. Za 7 dana prikupljeno 1 640 potpisa, što iznosi 7% od ukupnog broja birača opštine Požega. Hvala svima koji su dali potpis, kao i onima koji su potpise prikupljali. Inicijativni odbor za podnošenje zahteva predložio je da se u budžetu opštine Požega za narednih 5 godina, počevši od 2019. godine izdvaja po 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara) i da se sredstva upotrebe za zamenu azbest-cementnih vodovodnih cevi u dužini oko 30km koje se nalaze u opštini Požega. Radovi treba da obuhvate: 1. Izradu investiciono tehničke dokumentacije koja treba da obuhvati projektno rešenje zamene vodovodnih cevi u gradu. 2. Izradu tehničke dokumentacije koja treba da obuhvati projekat spajanja obodnog cevovoda prečnika 300 mm, od ograde starog vrtića u Radovini do platoa ispred nove crkve. 3. Uklanjanje privremenih objekata koji se nalaze na trasi cevovoda. 4. Ponovno asfaltiranje raskopanih površina po ulicama i trotoarima. 5. Rešavanje imovinsko pranih odnosa tamo gde je to potrebno…

uredjenje reke

Pridružite nam se sa svojim idejama …