2005
Godišnji izveštaj za 2005. godinu Štampaj E-pošta

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2005.G.
UDRUŽENJE GRAĐANA ‘’SRETENJE” POŽEGA

Naziv projekta: RESURS CENTAR “SRETENJE” POŽEGA

Rukovodilac: Zdenka Kovačević
Koordinator infodokumentacionog programa: Ivana Rašković
Asistent infodokumentacionog programa: Nataša Dragutinović ÄŒušin
Koordinator programa Volonterski centar: Katarina Damjanović Otašević
Asistent Volonterskog centra: Slađana Varagić
Koordinator treninga i edukacije: Zdenka Kovačević
Koordinator savetodavnog rada za NVO: Dragomir Pop Mitić

Vreme realizacije projekta: jun 2004.g. april 2005.g.
Finansijer: EU, EAR, Fond za podršku razvoju civilnom društvu, Beograd
Vrednost projekta: 40 935.5 evra

Mesto realizacije projekta: Pored Požege u kojoj je sedište Resurs centra Sretenje Požega projekat se realizovao u opštinama: Kosjerić, Arilje, Užice, Bajina Bašta, ÄŒajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

 â–ª Cilj projekta bio je osnaživanje nevladinog sektora u regionu Zlatiborskog okruga u opštinama Kosjerić, Požega, Arilje, Užice, Bajina Bašta, ÄŒajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, kroz programe savetodavnog rada, treninga i edukacije, prikupljanja i distribucije informacija, Javno zastupanje nevladinih organizacija i program Volonterski centar.

â–ª Ciljne grupe: nevladine organizacije, lokalne vlasti, centri za socijalni rad, nacionalne službe za zapošljavanje, mediji, marginalizovane grupe.

Realizovane aktivnosti:

infodokumentacioni program

                                                           AKTIVNOSTI
 1.  SASTANCI
 

Broj sastanaka

Broj prisutnih

Sastanci po opstinama

39

273

Sastanci sa OCD Pozega

10

  56

Mesecni sastanci u E-RC

9

 
2. DISTRIBUCIJA INFORMACIJA OCD-ima
  Broj informacija
Informacije o konkursima

78

Pozivi na treninge/edukacije

25

Opšte informacije

445

Prosledjeni upitnici

150

3. KONTAKTI
Primljene e-mail poruke

522

Primljeni telefonski pozivi

704

Primljeni upitnici

 74

Broj korisnika koji su posetili RC

933

4. BAZE PODATAKA                                            
Baza podataka o OCD-ima

104 organizacije

Baza podataka o medijima u Zlatiborskom okrugu

24 medija

Biblioteka

69 izdanja

5. AŽURIRANJE WEB SAJTA
  Broj vesti na sajtu
Pisanje i postavljanje vesti na sajtu

68

 

Savetodavn rad za NVO

aktivnost

broj

napomena

savetodavni  rad

26

informacija o radu, organizaciji i registraciju NVO-a
dokumenti za registraciju

15

dostavljena kompletna dokumentacija
pomoc u izradi statuta

26 udruženja

definisanje ciljeva, misije i izrada statuta
Preuzeta dokumentacija za registraciju

11

Krajnja cifra registrovanih udruženja
informacije o aktivnostima donatora

28  udruženja, 7 neformalnih grupa i 12 medija

Saveti u vezi pisanja projekata za BCIF, Fond za socijalne inovacije, Evropske integracije, EAR
pomoć pri izradi finansijskih izveštaja

18 udruženja

Pomoć pri izradi finalnog  finansijskog izveštaja K-town Kosjerić
Pomoć pri izradi periodičnog finansijskog  izveštaja Agroprezent Požega
Pomoć  u pripremi predloga
projekata

38 udruženja

 
Ukupno korisnika

181

Volonterski centar

Aktivnost

Organizacija/ institucija koja je uključila volontere

Broj uključenih volontera

Broj volonterskih sati

Regrutovani volonteri

kampanja ‘’Uzmi sebi vreme a ne život’’ OUP Požega

15

220

15

Kampanja Prevencija nasilja u porodici OUP Požega, Centar za socijalni rad Požega

10

30

14

Projekat Resurs centar Sretenje Požega UG Sretenje Požega

6

238

 

Priprema radionica –reproduktivno zdravlje UG Sretenje Požega

8

160

 

radni kamp restauracije u Perastu Expedition Kotor

1

56

 

Priprema radionica Volonterski menadžment-školski program RC Požega

2

56

12+23

Edukacija iz seksualnog obrazovanja OŠ Petar Leković

14

40

Edukacija iz seksualnog obrazovanja OŠ Emilija Ostojić

12

46

 Edukacija iz seksualnog obrazovanja Poljoprivredna škola Ljubo Mićić

18

58

Redovni mesečni sastanci volontera RC Požega

41

45.5

28

Ukupno  

127

781.5

91

Ukupno angažovanih volontera  

 

 

218

 

Program treninga i edukacije i javno zastupanje NVO-a

Aktivnost

broj

Broj učesnika

Realizatori

Okrugli stolovi sa lokalnim OCD

9+3

77

Zdenka Kovačević
Razgovori sa predstavnicima lokalnih vlasti

9

18

Zdenka Kovačević
Dragomir Pop-Mitić
Razgovori sa predstavnicima Institucija  Centri za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje

18

36

Zdenka Kovačević
Katarina Damjanović
Dragomir Pop-Mitić
Seminar: Pisanje predloga projekta

1

24

Gordana Savić, trener
Zdenka Kovačević, trener
Katarina Damjanović, logističar
Sastanak sa FK Sloga Požega

1

16

Zdenka Kovačević
Sastanci sa predstavnicima OUP-a Požega-predstavljanje RC Požega

3

evidentirani u programu Volonterski centar

Zdenka Kovačević
Katarina Damjanović
Sastanak sa predstavnicima Centra za socijalni rad Požega-dogovor oko zajedničkog konkurisanja kod Fonda za socijalne inovacije

1

6

Zdenka Kovačević
Katarina Damjanović
Sastanak sa graÄ‘anima koji su konkurisali kod HELP-a za projekat Suzbijanja siromaštva u Srbiji

1

7

Zdenka Kovačević
Sastanak sa predstavnicima OCD-informacije o pisanju projekta

10

10

Zdenka Kovačević
Javno zastupanje OCD, javni nastupi u medijima

21

Zdenka Kovačević, Katarina Damjanović
Seminar Volonterski menadžment

1

21

Ivona Simić, Zdenka Kovačević
Seminar Udruženja građana i okruženje, jačanje kapaciteta

1

23

Ivona Simić Zdenka Kovačević
Seminar Strateško planiranje

1

24

Zdenka Kovačević, Ivona Simić i David Goode
 

53

218

 
UKUPNO

 

271

 

 

â–ª Ostvareni rezultati:

â–ª Planiranim aktivnostima vršio se direktan uticaj na organizacije civilnog društva, institucije, lokalnu vlast, medije, marginalizovane grupe, zainteresovane graÄ‘ane i biznis sektor da ostvare saradnju na zajedničkom rešavanju problema u lokalnim zajednicama.

Po završetku projekta i sagledavanuju rezultata možemo sa sigurnošÄ‡u konstatvovati da smo kroz info-dokumentacioni program postigli veću informisanost NVO i ukazali im na sve mogućnosti samostalnog funkcionisanja u prikupljanju informacija.

Edukativnim programom uspeli smo da predstavnike NVO obučimo veštinama pisanja projekta, planskog uključivanja volontera u svoje organizacije po opisanim poslovima, na koji način se sve može graditi odnos sa okruženjem i ukazali im da su strateški planovi neophodni za razvoj svake organizacije kao i same lokalne zajednice.
Pravnim savetovanjem smo im ukazali na potrebu poštovanje propisa koji predviÄ‘e Zakon o Udruženjima graÄ‘ana i olakšali njihovo funkcionisanje rešavanjem problema iz pravno-fiskalne regulative vezane za njihov što uspešniji rad.
Programom Volonterski centar promovisali smo potrebu i značaj volonterskog rada u Zlatiborskom okrugu kao i potrebu primene upravljanja ljudskim resursima po modelima preuzetim iz razvijenih zemalja. U opštini Arilje je u toku planiranje uspostavljanja Volonterskog centra u okviru lokalne uprave.

Lokalne zajednice u devet opština Zlatiborskog okruga su na adekvatniji način upoznate sa radom i značejem NVO. Marginalizovane grupe su kroz sve realizovane aktivnosti, putem medija, informisane o mogućnostima usluga koje mogu dobiti od NVO kao i o mogućnostima osnivanja novih organizacija u cilju rešavanja postojeih problema kojima se za sada niko ne bavi.

Formirana je baza podataka o nevladinim organizacijama u Zlatiborskom okrugu, medijima, nacionalnim službama za zapošljavanje, centrima za socijalni rad, lokalnim vlastima i zdravstvenim centrima. Svi navedeni podaci iz formirane baze su publikovani i dostavljeni svim uučesnicima na projektu.

Osnovano je dvanaest novih organizacija, tri započele sa realizacijom projekata. U tri opštine formirane grupe za meÄ‘usektorsku saradnju i započele sa pisanjem projekata u saradnji.

Lokalne vlasti iz susednih opština koje nisu bile obuhvaćene projektom obratile su nam se za pomoć u vezi ostvarivanja meÄ‘usektorske saradnje, a predsednik opštine Kosjerić je prepoznao potrebu saradnje sa Resurs centrom izrazivši ženju da se naÄ‘e na našoj mejling listi kako bi dobijao sve informacije u vezi aktivnisti NVO-a i aktuelnih konkursa.

Predstavnici lokalnih vlsti opštine Arilje su uputili pismo lokalnim vlastima u Požegi u cilju podrške i pohvale za doprinos Resurs centra u razvoju njihove opštine.

Nevladine organizacije su prepoznale probleme u svojim lokalnim zajednicama na kojima je potebno raditi kako bi se što pre približili zajednici Evropskih naroda dostižući odreÄ‘ene i neophodne standarde. Iako je projekat faktički završen saradanja sa nevladinim organizacijama i dalje traje istim intezitetom, što ukazuje na potrebu nastavka projekta.

 

 

Naziv projekta:  MONITORING  IMPLEMENTACIJE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAÄŒAJA

Koordinator: Zdenka Kovačević
Asistent : Ana Tomanović Perendić

Vreme realizacije projekta: mart 2005.g. mart 2006.g.
Mesto realizacije projekta: Požega, Arilje, Čajetina, Užice I Kosjerić
Finansijer: Fond za otvoreno društvo, Beograd
Vrednost projekta: $ 15 000

Cilj projekta: Promocija i monitoring Zakona o pristupu informacijama u pet opština Zlatiborskog okruga
Ciljne grupe: Organi javne vlasti

Realizovane aktivnosti:

Projekat se realizuje u opštinama: Užice, Požega, ÄŒajetina, Kosjerić i Arilje.

  • Izveštaj obuhvata period od 15. aprila do 15. oktobra 2005. godine

 

  • Realizovane aktivnosti – tabelaran prikaz:

 

Broj

Grad

Broj učesnika

Realizatori

Okrugli stolovi

1

Požega

27

Rodoljub Šabić, Aleksandar Resanović, Nevena Ružić i Zdenka Kovačević

 

1

Užice

15

Ana Tomanović Perendić, Aleksandar Resanović i Zdenka Kovačević

 

1

Arilje

12

Ana Tomanović Perendić, Saša Gajin, Ljubica Bogosavljević i Zdenka Kovačević
 

1

Kosjerić

28

Ana Tomanović Perendić, Novka Ilić i Zdenka Kovačević
 

1

Lučani

35

Ana Tomanović Perendić, Nenad Kovačević i Zdenka Kovačević

Medijska promocija Zakona

Broj

Mediji

Realizatori

Emisije

5 emisije i
5 reprize

TV Požega

Rodoljub Šabić, Aleksandar Resanović, Zdenka Kovačević, Ana Tomanović Perendić, Saša Gajin

Informacije na vestima

16

TV Požega

Zdenka Kovačević i Ana Tomanović Perendić

3

Radio Slobodna Evropa

Zdenka Kovačević i Rodoljub Šabić

5

TV 5 Užice

Zdenka Kovačević, Aleksandar Resanović, Rodoljub Šabić, Ana Tomanović Perendić

4

Radio Luna Užice

Zdenka Kovačević

8

Radio 31 Užice

Zdenka Kovačević i Aleksandar Resanović

1

TV Galaksija Čačak

Zdenka Kovačević

Tekstovi u dnevnim novinama

1

Danas, Beograd

Zdenka Kovačević – intervju sa novinarom dopisnikom iz Užica Nenadom Kovačević

Anketa sa građanima

Broj

Grad

Realizatori

 

5

Užice, Požega, Arilje, Lučani i Kosjerić

Novinari TV Požega, Zdenka Kovačević i Ana Tomanović Perendić

Promotivni materijal

Naziv

Broj

 

Liflet

5.000

Do sada distribuirano

4.000

Vodič

Podeljeno na okruglim stolovima

Podeljeno na uličnoj akciji

Podeljeno zaineresovanim građanima

300

98

78

79

Baza podataka o naimenovanim licima za postupanje po zahtevima

Naziv opštine

Broj upućenih upitnika

Broj vraćenih upitnika

Broj naimenovanih lica (ukupno)

I krug

II krug

I krug

II krug

Arilje

29

26

2

5

3

10,34%

Bajina Bašta

31

23

2

2

3

9,67%

ÄŒajetina

13

26

2

3

3

23,07%

Kosjerić

28

24

3

3

10,71%

Nova Varoš

27

27

3

1

4,1%

Požega

32

20

9

1

8

25%

Priboj

31

25

2

1

2

6,45%

Prijepolje

41

33

6

4

9.75%

Užice

58

58

6

10

9

15,51%

UKUPNO

290

262

23

34

36

12,41%

Baza podataka o upućenim zahtevima i dobijenim odgovorima
upućenim od strane UG Sretenje

Broj zahteva

Broj pitanja

Broj organa javnih vlasti

Broj primljenih odgovora

98

446

94

98

21,97%

Pitanja upućena osnovnim školama

Broj škola

Broj pitanja

Broj dobijenih odgovora

20

6

4

20%

Pitanja upućena od strane građana

Broj gradjana koji su se obratili za pomoć

Broj gradjana koji su podneli zahtev

Broj dobijenih odgovora na zahtev građana

32

11

4

36,36%

Broj predstavnika organa javnih vlasti koji su se obratili za pojašnjenja

Broj opština

Broj kontakata

8

16

 

Okrugli stolovi:
Od planiranih pet okruglih stolova, realizovano 5 na kojima su prisustvovali Poverenik, predstavnici OEBS-a, Centra za mir i razvoj demokratije, Beograd, Centra za unapređivanje pravnih studija, Beograd, novinar Danasa i novinar radija slobodna Evropa. Na ovim sastancima prisustvovali su predstavnici organa javnih vlasti, nevladinih organizacija, medija i zainteresovanih građana. Nakon svakog okruglog stola urađena je TV emisija koje je emitovana na TV Požega u udarnim terminima; nakon nekoliko dana emisije su bile reprizirane.

Saradnja sa medijima:
Ostvarili smo kontakte sa vodećim medijima u pet gradova u kojima se projekat realizuje koji su pokazali dobru volju za saradnjom na promociji Zakona. Ostvarena saradnja sa TV Galaksija, mediji iz drugog okruga.
UG Sterenje i TV Požega su potpisale sporazum o saradnji i do sada nije bilo nikakvih problema u realizaciji zajedničkih aktivnosti.

Distribucija promotivnog materijala:
Promotivni materijal uz pomoć volontera distribuiran u opštinama u kojima se realizuje projekat: u opštinskim zgradama, javnim ustanovama, kafićima, ustanovama kulture, deljen graÄ‘anima u uličnoj akciji.

Baza podataka:
Formirane baze podataka: o imenovanim licima za postupanje po zahtevima, baza podataka o upućenim zahtevima i dobijenim odgovorima od strane UG Sretenje kao i od strane graÄ‘ana. Postoje i podaci o predstavnicima organa javnih vlasti koji su nam se obratili za pojašnjenje Zakona i za informacije o realizaciji projekta. Podaci o bazi podataka o imanovanim licima za postupanje po zahtevima a po osnovu ovog Zakona objavljeni na našem sajtu www.sretenje.org.rs. Koji je u funkciji od septembra 2005.g.

Uključivanje građana u aktivnosti projekta:
U  Požegi, Užicu, Arilju, Lučanima i Kosjeriću smo u saradnji sa TV Požegom uradili anketu sa graÄ‘anima koju smo prikazali na TV Požega kao sastavni deo emisija i na taj način pokušali da i graÄ‘ane uključimo u realizaciju projekta ukazujući im na potrebu participacije. U jednoj od uraÄ‘enih anketa u ulozi novinara bila je koordinator projekta.

Akcije:
Na Dan prava da znam 28. septembra realizovana ulična akcija u saradnji sa TV Požegom putem koje smo ukazali građanima na mogućnosti koje ime Zakon pruža, delili promotivni materijal i predstavili im osobu iz SO Požega koja je imenovana za pružanje informacija po zahtevu.

Na Dan ljudskih prava 10. decembra u uličnoj akciji podeljeno vše od 600 lifleta zainteresovanim gradjanima.

 

Predstavljanje projekta na seminarima:
Koordinator projekta na radionici održanoj u Vrnjačkoj Banji 15-16 decembra( a u organizaciji Municipal Support Programme, MSP – Program podrške opštinama, kancelarija u Kraljevu) predstavila Koaliciju i projekat.

Radionica je realizovana za predstavnike opštinskih uprava i nevladinih organizacija iz: Arilja, ÄŒačka, Kraljeva, Niša, Novog Pazara, Požege, ÄŒajetine i Užica. Voditelji na radionici bili su profesori sa Univerziteta iz Berna i Evropskog pokreta u Srbiji. U dvodnevnij radionici posvećenoj definisanju odluka o referendumu i graÄ‘anskoj inicijativi i njihovom unošenju u opštinske statute a u skladu koje pruža Zakon o lokalnoj samoupravi učestvovali i predstavnici nevladinih organizacija: GraÄ‘anski savet opštine Kraljevo, YUCOM-Beograd, Rasvit-Arilje i UG Sretenje Požega.

Radionica je završena prezentacijom tema za narednu godinu kojom će se baviti MSP u već pomenutim opštinama: Dostupnost informacija od javnog značaja, Zastupnik graÄ‘ana i Sukob interesa.

Uočeni problemi:
GraÄ‘ani koji su nam se obraćali za informacije u vezi pojašnjenja za dobijanje informacija su u većini slučajeva izrazili želju da zahteve umesto njih potpišemo mi ispred Sretenja, što smo mi i radili, još uvek postoji „strah u narodu“ u odnosu na vlast.

Usled malog broja građana koji su nam se do sada obratili u saradnji sa TV Požegom osmislili smo reklamu koja se emituje u udarnim terminima na TV Požega. Nadamo se da će to biti jedan od načina da se građani odvaže u traženju informacija od organa javnih vlasti.

Tek sada su stvoreni uslovi za obraćanje Povereniku s obzirom da nismo dobili odgovore u zakonskom roku na upućena pitanja od Ministarstva zdravlja, Opštinskog veća u Požegi i OŠ Petar Leković (pitanje upućeno od strane zainteresovanog graÄ‘anina, a u vezi prijema nastavnika u radni odnos). Postupak u daljoj proceduri.

U toku realizacije projekta uočeno je da organi javnih vlasti nisu dovoljno upoznati sa njihovim nadležnostima i mišljenja smo da je važno ukazati im na obaveze koje imaju u odnosu na ovaj Zakon.

 
Naziv projekta: DRVO ŽIVOTA
Kordinator: Ana Tomanović Perendić
Asistenti: Bogdan Tešović i ĐurÄ‘a Krečković
Vreme realizacije projekta: decembar 2005.g.
Finansijer: UN OHCHR
Vrednost projekta: $ 280
Mesto realizacije projekta: Požega
Cilj projekta: Realizacija akcije obelezavanja 10. decembra, Dan ljudskih prava

Ciljna grupa: Građani Požege
Realizovane aktivnosti:
Kao i svake godine, UN Visoki Komesarijat za ljudska prava (UN OHCHR), Misija u Srbiji i Crnoj Gori, obeležila 10. decembar, Medjunarodni Dan ljudskih prava, nizom aktivnosti u 30 gradova u Srbiji kroz projekat „Drvo Života“.
U Požegi akciju je realizovalo UG Sretenje čiji su aktivisti i volonteri animirali sugrađane da članovima Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima okite stablo koje je bilo postavljeno na centralnom gradskom trgu Slobode.
Akcija je započela tako što je volonterka 2005.g. DjurÄ‘a Krečković prva okitila stablo obrativši se svojim vršnjacima pozvaši ih da i oni uključe i daju doprinos promociji ljudskih prava.
Mesto zbivanja posetila je i TV Požega, za njihovu rubriku Gradske vesti izjavu je dala Ana Tomanović Perendić-pravni svetnik UG Sretenje.
Najbrojniji posetioci gradskog trga u požegi tog dana bili su mladi, penzioneri i izbegla, prognana i raseljena lica sa prostora bivše Jugoslavije koja vec dugo žive u našoj lokalnoj zajednici.
Nakon završetka ulične akcije Drvo Života je uz pomoć volontera zasaÄ‘eno u dvorištu OŠ Emilija Ostojić u kojoj smo ove godine obeležili i svetski Dan volontera.

Izveštaj usvojen 16.01.2006.
U Požegi