2002

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2002.G.
UDRUŽENJE GRAĐANA
‘SRETENJE” POŽEGA

 

Naziv projekta: VOLONTERSKI     CENTAR
Trajanje projekta: 01/03/02 – 01/03/03

Donator: NOVIB, OXFAM-ova kancelarija Beograd

Koordinarot projekta: Zdenka Kovačević
Asistenti na projektu: Ana Simićević, Jelena Radović
Volonteri na projektu: Nevena Todorović Marija Tomašević Mladen Blagojević

Da bi se uspostavio Volonterski centar aktivisti UG Sretenje  su prošli potrebnu edukaciju za pokretanje uspostavljanja ovakvih centara u Srbiji u okviru Centra za razvoij neprofitnog centra Srbije Beograd.

Volonterski centar Sretenje Požega je prvi ovakav centar koji je uspostavljen u zapadnoj Srbiji, a drugi u Srbiji uopšte.

Centar funkcioniše kao berza neplaćenog rada kroz koju se traže volonterski angažmani za osobe iz lokalne zajednice. U Centru se vodi volonterski program koji uključuje regrutovanje selekciju i trening volontera. Aktivnostima projekta uspeli smo da razbijemo stereotipe vezane za volonterski rad I da uspostavimo savremeno upravljanje ljudskim resursima. Berza volonterskog rada se odvija po modelu volonterskog centra Beograd.

CILJ PROJEKTA

Podizanje nivoa svesti građana Požege o potrebi i značaju razvoja volonterizmaza razvoj lokalne zajednice.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Radionice o volonterima u sonovnim i srednjim školama;
Škola za roditelje;
letnji kamp kompjutera;
Donatorske predstave;
Seminari;
Akcije;
Izrada promotivnog materijala.

OSTVARENI REZULTATI

RADIONICU O VOLONTERIMA prošlo  480 učenika u osnovnim i srednjim školama opštine Požega. Cilj radionica je bio prepoznavanje problema sa kojim se mladi susreću i sagledavanje mogućnosti njihovog rešavanja kao i promocija volonterizma kao značajnog faktora za razvoj civilnog društva.

ŠKOLA ZA RODITELJE: Školom za roditelje pomogli smo roditeljima da shvate porodicu kao živi sistem sa neprestanim interakcijama njenih članova i preplitanjem njihovih potreba kao i da prepoznaju potencijalne probleme u društvu i volonterski se aktivno i na vreme uključe u njihovo rešavanje.

REALIZOVANI SEMINARI:

I ” Orijentacija i trening za volontere” ukazali smo na znaÄ

aj volonterskog rada u rešavanju lokalnih problema i razvijanju svesti o očuvanju prirodnih resursa ( izvedenom akcijom na požeškoj reci Skrapež u kojoj smo očistili jednu od mnogobrojnih divljih deponija i zasadili 30 stabala lipa);

II ” Volonterski menadžment”
na kome su bili predstavnici organizacija i institucija ( sud, policija, školstvo, predstavnici nevladinih organizacija) ukazali smo na mogućnosti lakše saradnje sa Volonterskim centrom u cilju ukljuÄ
ivanja volontera na osmišljene poslove i zadatke u svojim organizacijama kao i postavljanje osnova za uspešane volonterske programe. Učesnici seminara iz susednih gradova su upoznati sa funkcionisanjem i radom Centra i mogućnostima za uspostavljanje centra u njihovim gradovima.

III ” Volonterski rad i znaÄ
aj prevencije” esnicima seminara ukazali smo na značaj volonterskog rada u prevenciji bolesti zavisnosti kao i značaju volonterizma u svim segmentima društva.

Donatorskim predstavama smo ukazali lokalnom stanovništvu na postojanje siromaštva i uspeli smo da prikupljenim sredstvima pomognemo deci iz najugroženijih porodica. Distribucija sredstava uraÄ‘ena je sa Centrom za socijalni rad Požega.

Promocionim materijalom promovisali smo volonterski rad, donatora i organizaciju. Ostvarili smo odliÄ

nu saradnju sa lokalnim i regionalnim medijima ( TV Poega, Radio Poega i Radio Luna- regionalna radio stanica, na kojoj smo u emisijama Vesti obaveštavali o svim aktivnostima i akcijama sa projekta).

Akcije:

I
išÄ‡enja divlja deponija na obali reke Skrapež;

II Zasađeno 30 stabala lipa na obali reke Skrapež I u Dečijem vrtiću Olga Jovičić Rita.

U toku realizacije projekta ostvarili smo saradnju sa 50 organizacija i institucija u lokalnoj zajednici, susednim gradovima, na regionu Zapadne Srbije i Beograda ( Gradski garnizon Požega, Opštinska uprava Požega, Verska zajednica Požega, Uparva javnih prihoda Požega, Kulturni centar Požega, JKP ” Naš dom” Požega, Narodno pozorište Užice, Centar za socijalni rad Užice, Centar za socijalni rad Arilje, Dom za nezbrinutu decu ” Petar Radovanović Užice, NVO-ima: UžiÄ

ki Centar za ljudska prava i demokratiju, Centar kreativnog okupljanja Arilje, Odbor za ljudska prava Valjevo, Ekološko udruženje Guča, Dečiji centar Užice, CRNPSZS- Užice, CRNPS- Beograd, FCD- Beograd, Korak po korak- Beograd, graÄ‘anskim inicijativama Beograd…)

Volonteri su zapoÄ

eli volontiranje u Gradskoj galeriji Požega, Narodnoj biblioteci Požega, Dečijem vrtiću Požega, OŠ Petar Leković Požega, UG Sretenje Požega. Na poziv Medijum Index Gallup Jugoslavija naši volonteri su angažovani da sprovedu anketu stanovništva (u 4 opštine Kosjerić, Požega, Arilje i Lučani) o upoznatosti stanovništva o CRDA programu i projektima koje podržava USAID u Zpadnoj Srbiji.

IRD, kancelarija u Užicu je angažovala naše volontere da rade kampanju za Otvorene gradske sastanke na teritoriji opština Požege i Arilja, promocija projekata koje USAID realizuje u našem regionu.

Realizujući projekat Volonterski Centar Požega NVO Sretenje je osnažila svoj status u lokalnoj zajednici i postala poznata po svojim aktivnostima u Zlatiborskom okrugu i prepoznatljiva u Zapadnoj Srbiji.

Kao potvrdu uspešno uraÄ‘enog projekta bili smo podržani od strane USAID – UMCOR u realizaciji projekta Omladinski volonterski centar koji se realizovao u Užicu, Požegi, Arilju i LuÄ

anima.

 

Naziv projekta: LETNJA ŠKOLA

Koordinator projekta: Zdenka KovaÄ

ević
Asistenti na projektu: Jelena Radojević
Voditeljica radionica o kreativnom pisanju: Dušica Dodić
Voditeljica likovnih radionica: Dušica Dodić

Maskenbal organizovali svi aktivisti i volonteri Sretenja

Radionice o deÄ

ijim pravima raÄ‘ene u saradnji sa Dečijim užičkom centrom i sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju

Volonteri na projektu:
Nevena Todorović
Snežana Marjanović
Marija Tomašević
Mladen Blagojević
Bogdan Tešović
Tina Rakić
Ä

urÄ‘a Krečković

Vreme realizacije: jul 2002.g.
Projekat podržao BCIF
Cilj projekta: Promocija DeÄ

ijih prava i promocija Konvencije o dečijim pravima
Ciljna grupa: Mladi iz lokalne zajednice

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Prva nedelja, organizovanje i realizacija maskenbala;
Druga nedelja, organizovanje i realizacija Radionica o kreativnom pisanju;
Treća nedelja, organizovanje i realiztacija Likovnih radionica;
ÄŒetvrta nedelja, Radionice o deÄ

ijim pravima i okrugli sto za roditelje i decu iz lokalne sredine na temu „Dečija prava i kako ih primenjivati
Kroz sve aktivnosti promovisan je volonterski rad.

OSTVARENI NREZULTATI

U svim aktivnostima na projeku aktivno uÄ

estvovalo 108 mladih iz lokalne zajednice. Na maskenbalu, likovnoj izložbi i proglašenju najuspešnijih radova-kreativno pisanje broj posetilaca bio je 690.

U toku letnjeg raspust auspeli smo da osmislimo slobodno vreme uÄ

enicima iz osnovnih i srednjih škola kao i u aktivnosti uključimo mlade iz prigradskoh naselja, decu romske populacie, deci sa prostora bivše Jugoslavije (izbegla, prognana i raseljena lica) i okolnih sela iz opštine Požega.

Radionicama o deÄ

ijim pravima i okruglim stolom ukazali smo mladima i široj lokalnoj zajednici na postojanje dečijih prava i potrebi poštovanja istih.

Lokalnim vlastima i institucijama putem saradnje sa medijima smo predoÄ

ili postojeće probleme a u vezi nepostojanja adekvatnih sadržaja za mlade u periodu letnjih raspusta kao prevenciju upotrebe narkotika, alkohola i maloletničke delikvencije koja je izražena u ovoj lokalnoj zajednici.

Realizujući projekat ostvarili smo saradnju sa sa gradskim institucijama: Gradskom galerijom Požega, OŠ Petar Leković, OŠ Emilija Ostojić, Grsdskim garnizonom Požega, lokalnim medijima. Predstavnici ovih institucija bili ukljuÄ

eni u aktivnosti projekta.

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA OŠ PEATR LEKOVIĆ

Prvi projekat iz oblasi infrastrukture koji je podržao IRD, USAID kroz CRDA program u našoj lokalnoj zajednici.

UG Sretenje je bilo ongažovano od strane lokalne vlasti da uradi projekat rekonstrukcije OŠ u selu Visibaba, fiziÄ

ki izdvojeno odeljenje OŠ Petar Leković.

Stara i ruinirana zgrada je adaptirana, dobila je i raÄ

unar kao i internet. Učenici iz ovog sela kao i njihovi roditelji i selo u celini dobili su bolje uslove za školovanje svoje dece.

UG Sretenje je i kroz realizaciju ovog projekta pokazalo na potrebnu saradnju sa nevladinim sektorom kao i na potrebu korišÄ‡enja već postojećih resursa.

 

Naziv projekta: JAVNI RADOVI

Cilj projekta: Pokretanje lokalnog stanovništva da razvijaju svest o lokalnoj zajednici kao svojoj kroz izvoÄ‘enje manjih infrastrukturnih radova u odreÄ‘enim zajednicama.

Nosilac projekta: UG Sretenje

Lokalni partner na projektu: FORCA Požega

Koordinator projekta: Zdenka KovaÄ

ević

Asistent projekta: Miroslav Tamburić

Saradnici na projektu: Goran Ä

ukić
Jelena Radojević
Brana Leontijević
Slađana Varagić

Vrednost projekta: $21 000

Projekat podržao IRD, USAID

Trajanje projekta: septembar-decembar 2002.g.

Projekat realizovan u šest zajednica opština Arilja i Požege: Minipolis i Maxsi polis u opštini Arilje. Zajednice Centar, Sever, Zapad i Jugo-istok u opštini Požega.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Zajednica Maxipolis Arilje koja obihvata 14 sela ureÄ‘en je prostor u pet škola, farbanje ograde, ureÄ‘enje školskih dvorišta.

Minipolis Arilje, ureÄ‘enje školskog dvorišta u srednjoj školi, farbanje ograde i ureÄ‘ivanje uliÄ

nog drvoreda.

Zajednica Centar Požega, ureÄ‘ivanje sportskih terena i zelenih površina u OŠ Petar Leković.

Jugo-istok Požega, ureÄ‘ivanje dvorišnog prostora u OŠ Emilija Ostojić-odeljenje u Prilipcu, ograÄ‘ivanje i betoniranje dvorišta i Ä

esme.

Zajednica Sever Požega, ureÄ‘enje školskih dvorišta u seoskim školama ÄŒestobrodica I Srednja Dobrinja.

Zajednica Zapad Požega, ureÄ‘enje seoskih puteva i Ä

išÄ‡enje divljih deponija.

OSTVARENI REZULTATI

Projektom smo uspeli da angažujemo 632 osobe 70% muškaraca i 30% žena.

esnici na projektu su uspeli da se u svim zajednicama uz učešÄ‡e institucija i lokalnih vlasti dogovaraju, planiraju i vrše raspodelu poslova.

UoÄ

ili su postojanje problema I moguće načine njihovog rešavanja kao I postojanje prioriteta.